НАШИТЕ СТРАХОТНИ НАГРАДИ

300 x

брандирани плажни кърпи

200 x

брандирани готварски престилки

100 x

брандирани футболни топки

5 x

40-инчови телевизора

(изискват се поне 12 регистрации на различни касови бонове)

1 x

55-инчов телевизор

(изискват се поне 12 регистрации на различни касови бонове)

РЕГИСТРИРАЙ СЕ И УЧАСТВАЙ

Съгласен съм с Общите условия *

ПОБЕДИТЕЛИ ИГРА

ВИЖ ПЪЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

Официални правила за участие в играта. Общи условия.
С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите условията на изложените по-долу официални правила/общи условия на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е “Ядки Детелина” ЕООД, с ЕИК 107543170 и търговски адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. “Марин Попов” № 64. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на detelina.com/igra. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: detelina.com/igra.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

3. Право да участват и получават награди в играта имат всички физически лица на възраст над 18 (осемнадесет) години с местоживеене в България, с изключение на служителите на “Ядки Детелина” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само след като получат съгласие на родител или попечител, в т.ч. за използването на средства за електронна комуникация за участие в играта.В случай, че наградата бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо съгласие на негов родител/попечител.

4. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес detelina.com/igra за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон +359 675 82820 (стойността на разговора е спрямо вашия тарифен план).

5. В Промоцията участва продукт „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“ с и без промоционална комуникация на тях (съдържаща информация за участие в промоцията).

6. След приключване на играта Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че играта все още продължава.

7. Играта се организира и провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, на български език, като наградите се доставят само на територията на Република България.

8. Участвайки в тази Игра, участниците приемат настоящите Официални Правила/Общи условия и задължително да спазват техните условия. Всяка регистрация за участие в играта има значение за изявление за приемане на настоящите Официални Правила/Общи условия и поемане на задължение за спазването им.

9. Включилите се в играта участници следва сами да проверяват на интернет страница с адрес: detelina.com/igra за промени в официалните правила, като Организаторът на играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в официалните правила.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода между 01.04.2018 г. – 15.07.2018 г. само на територията на Република България. „Ядки Детелина“ ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 01.04.2018 г.

2. Краят на Играта е 23:59 часа на 15.07.2018 г.

2.1. Преди това Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на detelina.com/igra, включително и в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

Участието в играта е обвързано с покупка на продукт „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“

1. Стъпка 1: Закупете пакет „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“ с или без промоционална комуникация на опаковката. Запазете касовият бон.

2. Стъпка 2: Регистрирайте кода на касовият бон, с който сте закупили продукта на detelina.com/igra.

За участие в играта за награди 5 броя 40-инчови телевизора и 1 брой 55-инчов телевизор е необходимо да бъдат регистрирани минимум 12 /дванадесет/ кода от различни касови бонове, с които е закупен пакет „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“

Един код може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. С една регистрация може да бъде въведен само един код.

За верига магазини Метро, код за регистрация се счита номера на фактурата издадена от съответния обект.

2.1. За да може да участва в промоцията през интернет (detelina.com/igra) всеки участник ще трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, три имена и валиден имейл адрес.

3. За периода на играта, Организаторът ще раздаде общо 606 награди:

 • 200 броя брандирани готварски престилки.
 • 100 броя брандирани футболни топки.
 • 300 броя брандирани плажни кърпи.
 • 5 броя 40-инчови телевизора.
 • 1 брой 55-инчов телевизор.

Снимки на наградите ще намерите в сайта на играта – detelina.com/igra, във фейсбук страницата на „Ядки Детелина“ ЕООД – facebook.com/detelinanuts, както и на всички рекламни материали, като всички фотоси са с илюстративна цел.

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора „Ядки Детелина“ ЕООД.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност, освен ако това не е предвидено в действащото законодателство.

Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира различни кодове от различни касови бонове, с които е закупен пакет „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“.  За участие в играта за награди 5 броя 40-инчови телевизора и 1 брой 55-инчов телевизор е необходимо да бъдат регистрирани минимум 12 /дванадесет/ кодове от различни касови бонове, с които е закупен пакет „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“

Не е възможно повторно регистриране на касова бележка или поръчков номер.

С регистрирането на информацията от касова бележка или поръчковия номер Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранени от Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

Един Участник (с един и същ телефонен номер, с едно и също име и фамилия и посочен един и същи адрес за доставка) може да спечели само една награда от вид в рамките на Играта.

Регистрираната информация от касовата бележка или поръчковия номер участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде извършено на датите описани в точка 4.2. от тези условия.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 30,00лв (тридесет лева) – Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

4. Теглене на наградите:

4.1. Наградите ще бъдат изтегляни на случаен принцип измежду участници регистрирали кодове в играта. Тегленията за всяка пропорционална част от наградите ще се извършват всяка сряда в периода 13.06.2018 г. – 18.07.2018 г. в присъствието на нотариус. Печелившите ще бъдат обявявани на detelina.com/igra в рамките на 48 часа след всяко теглене.

4.2. Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:

 • 13.06.2018 г. – 1 брой 40-инчов телевизор, 15 броя брандирани футболни топки, 30 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.
 • 20.06.2018 г. – 1 брой 40-инчов телевизор, 15 броя брандирани футболни топки, 30 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.
 • 27.06.2018 г. – 1 брой 40-инчов телевизор, 15 броя брандирани футболни топки, 30 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.
 • 04.07.2018 г. – 1 брой 40-инчов телевизор, 15 броя брандирани футболни топки, 30 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.
 • 11.07. 2018 г. – 1 брой 40-инчов телевизор, 15 броя брандирани футболни топки, 30 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.
 • 18.07. 2018 г. –  1 брой 55-инчов телевизор, 25 броя брандирани футболни топки, 50 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.

При тегленията ще бъдат изтеглени общо  606 победители. За всяка една награда се теглят по трима резервни участници, в случай на дисквалифицирани участници.

4.3. Уникални идентификатори на всеки участник са мобилният му телефонен номер, имейл и трите имена.

4.4.  Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

5. Получаване на наградите:

5.1. Организаторите се свързват с печелившия участник, на посочения от него телефонен номер в регистрационната форма, за да го информират за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 (десет) работни дни след тегленето на лотарията.

Ако Организаторите не успеят да се свържат със съответния победител в продължение на 3 (три) работни дни, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието, до 5 (пет) работни дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник, като начинът на уведомяване е същият. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се приема вторият резервен печеливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването му. Необходимите данни за валидиране на печелившия участник са описани в раздел 3, точка 2.1. в този официален правилник.

При получаване на наградата, печелившият участник трябва представи на Организаторите или на техни подизпълнители документ за самоличност и касова бележка.

Важно:

Организаторите на промоцията си запазват правото да заменят печеливш участник, който не отговаря на условията, описани в тези Официални правила.

Организаторите си запазват правото да променят начина на уведомяване на спечелилите участници.

Организаторите запазват правото си да се започне процедура на разследване и да се дисквалифицира печеливш участник ако се установи злоупотреба.

Организаторите не носят отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи от печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от потенциалния печеливш.

Следните награди: 5 броя 40-инчови телевизора и 1 брой 55-инчов телевизор ще бъдат връчени лично на победителите от служители на „ЯДКИ ДЕТЕЛИНА” или от трети упълномощени за това лица.

За участие в играта за награди 5 броя 40-инчови телевизора и 1 брой 55-инчов телевизор е необходимо да бъдат регистрирани минимум 12 /дванадесет/ кода от различни касови бонове, с които е закупен пакет „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“

5.2. Валидиране на участниците:

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

Да предостави на Организаторите следните данни: три имена, ЕГН, телефон и точен адрес, на който да бъде изпратена наградата

Да представи на Организаторите или на техни подизпълнители касовата бележка, чийто код е регистриран в играта, със закупен продукт „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“. Датата на касовата бележка/ки, не трябва да бъде след датата на регистрация в промоционалната кампания.

Наградата не се предава на участника при непредоставяне от последния на касовата бележка/касовите бележки.

В случай, че на касовата бележка, с която участникът се е регистрирал, закупеният продукт не е изписан с точното име на бранда „Детелина“, то за успешно валидиране на съответния уастник, ще е нужно той/тя да предостави опаковката от закупения продукт „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“.

5.3. За да бъде счетено участието за валидно и да получи наградата си, печелившият трябва да отговаря на всички условия посочени в раздел 3.

5.4. Изпращането на пратките ще се извършва до 45 (четиридесен и пет) работни дни след приключване на играта и след получаването на необходимите данни за доставка от печелившия участник и установяване от Организаторите, дали той отговаря на условията на играта.

В случай, че участникът не отговаря дори на едно от обявените условия в този Официален правилник, то той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

5.5. Доставката на всички награди (с изключение на наградите 5 броя 40-инчови телевизора и 1 брой 55-инчов телевизор) ще се извърши за сметка на Организаторите чрез куриерска фирма. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкият им офис, от където печелившият участник трябва да я получи лично. Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от куриерската фирма. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе пратката, тя ще бъде върната в централния офис в София и няма да бъде изпращана повторно за сметка на Организатора.

Следните награди: 5 броя 40-инчови телевизора и 1 брой 55-инчов телевизор ще се връчват от служители на фирма „Ядки Детелина“ и/или нейни пълномощници. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от лице, легитимиращо се като служител или упълномощено от името на фирма „Ядки Детелина“ и с подписване на приемо-предавателен протокол от спечелилия участник.

5.6. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера касовите бонове и/или опаковки с продукт „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера и подписване на приемо-предавателен протокол от спечелилия участник.

5.7. В случай, че печелившият участник е непълнолетен, наградата може да бъде получена само със съгласието на родител или попечителя на същия.

РАЗДЕЛ 4. ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със интернет сървъра. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

2. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни, невалидни или непълни имена, адрес, телефонен номер или електронна поща, както и ако печелившият участник не е отговорил на съобщението или на нито едно от телефонните обаждания от страна на Организатора в предвидените в тези общи условия срокове.Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина, включително щети върху наградата, които са възникнали след предаването й на куриера с цел доставка на спечелилия участник.

3. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет), с изключение на разходи за изпращане на награда до участника. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради официални национални празници или други обстоятелства, които не зависят от Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.

4. Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции, дисквалифициране на участието, получаване на награда, както и след изтичане на срока на играта или по други подобни поводи. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

5. Организаторът си запазва правото да променя моделът и марката на предоставените награди, само след като промените бъдат отразени в тези „Официални Правила“. Промените влизат в сила само след оповестяването им на адрес detelina.com/igra.

6. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

7. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

8. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат съхранявани и използвани (събирани и администрирани) от „Ядки Детелина“ ЕООД единствено за цели свързани с играта, информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от „Ядки Детелина“ ЕООД, изпращането на наградите и за оформянето на служебна бележка във връзка с подаване на годишна данъчна декларация по закона за данъчно облагане на физически лица.

2. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

3. Участието в играта и регистрацията за участие в нея е доброволно. Участникът е длъжен да извърши регистрацията лично. Спрямо Организатора се счита, че регистрацията е извършена лично.

4. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Организаторът има право да откаже регистрацията.

5. Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че участникът е изразил съгласие Организаторът да осъществи телефонна връзка с него, в случай че е изтеглен като победител.

6.  (1) В случаите на заявяване на желание за участие в играта и необходимата за това регистрация, участникът е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.

(2) Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:

 • 1. Посочване на данни, които не отговарят на действителното лице, за който се отнасят;
 • 2. Посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност;

(3) Организаторът има право да откаже регистрация на лице, за което има данни или може да направи предположение, че е недобросъвестно.

(4) Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали другото е дало или не съгласие за това.

(5) Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на електронен и хартиен носител.

РАЗДЕЛ 6. ДРУГИ

1. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

2. Организаторът на промоцията /играта/ не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху стикери с печеливши кодове. Всички регистрации на кодове от касови бонове, за закупуване на продукт „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“, подлежат на проверка от Организатора.

3. Евентуални правни спорове, които биха могли да възникнат между Организатора и участниците в промоционалната игра, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора, съгласно разпоредбите на българското законодателство.

4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта и/или доставката на наградата.

5. Организаторът на промоцията не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на данните от изпратени регистрации.

6. Организаторът има право да подбере по своя преценка част от коментарите на Участниците в играта или извадки от тях, за да ги използва без да им дължи финасово възмездяване, като публикации в страниците на социалните мрежи на “Ядки Детелина”.

7. Играта се организира от „Ядки Детелина“ ЕООД на територията на Република България. „Ядки Детелина“ ЕООД си запазва правото да промени датата на старта на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в електронните си системи или други, не може да активира промоцията на 01.04.2018 г.